دوزبانه
Supergirl - 01x01 - Pilot
انگلیسی
عنوان H.I زبان
supergirl.s01e01.720p.preair.sub.ita.subsfactory سوئدی