دوزبانه
Supergirl - 01x03 - Fight or Flight.LOL.English
انگلیسی
عنوان H.I زبان
Supergirl.S01E03.Semua-WEB-DL اندونزیایی
Supergil.S01E03.Semua-HDTV اندونزیایی
Supergirl.S01E03.720p.HDTV.X264-Fight or Flight اندونزیایی