دوزبانه
Supergirl - 01x03 - Fight or Flight
انگلیسی
عنوان H.I زبان
supergirl.s01e03.web-dl.sub.ita.subsfactory ایتالیایی
supergirl.s01e03.sub.ita.subsfactory ایتالیایی
supergirl.s01e03.720p.sub.ita.subsfactory ایتالیایی
supergirl.s01e03.1080p.sub.ita.subsfactory ایتالیایی