دوزبانه
Game.of.Thrones.S05E04.HDTV.x264-Xclusive
فارسی
عنوان H.I زبان
game.of.thrones.s05e04.1080p.sub.ita.subsfactory ایتالیایی